top of page

LEMA SABAQTANI.

“ Lema Sabaqtani ? “….. li tfisser… ‘ ghaliex tlaqtni ?’ ....... parti minn salm 22 , li Yesh’ua lissen minn fuq is-salib.


Izda din il-mistoqsija nistghu facilment nassocjawha mad-dixxipli , li wara li sfaw
wehiedhom , staqsew huma wkoll lill- Imghallem taghhom , li fih kellhom tamiet kbar ta` saltna u fama … ‘ Lema sabaqtani? ‘ ….ghaliex abbandunajtni ?


Filwaqt li huma stess , ghaliex abbandunaw lill-Imghallem? Ghax ma fehmuhx? Jew ghax bezghu? Jew bhal Yehuda li haseb li r-Rabbi ta` Nazaret kien abbanduna lill-niesu u l-kawza taghhom ghal- helsien mill-hakma Rumana. 

 

Din hi l-grajja ta` dawk li kienu parti min din l-akbar grajja . Fejn nippruvaw nifhmu kif interpretaw il-firda dawk li missew ma` Yesh`ua fl-ahhar waqtiet tieghu qabel mewtu.
Dan hu dramm fejn fih , spettaklu u fidi , arti u impenn jitwahhdu fi grajja li ghalkemm jafha kullhadd, mhux kullhadd jirrifletti x`fissret ghal-bniedem.


JIEHDU SEHEM Fost l-ohrajn
Dorian Micallef Siklvio Axisa Stefania Attard Vella Samuel Mercieca, Clayton ` comba ` zammit Geordie Schembri louis Gatt Tanya Agius Borg
David Rizzo Emerson Bonello Thomas Agius Hilaru Desira MarieClare Sammut
u ohrajn 

poster A3 size.jpg
bottom of page